Darbo Vieta

Biuras be popieriaus – jei įmanoma, spausdinimą ant popieriaus pakeiskite elektroninėmis laikmenomis. Spausdinkite tik tai, kas būtina. Spausdinkite ant abiejų lapo pusių.

Pagrind­inės biuro atliekos yra popieri­aus atliekos. Vienas europi­etis per mėnesį vidu­tiniškai sunau­doja apie 20 kg popieri­aus, viena tona popieri­aus išsaugo apie 17 didelių medžių! Prieš spaus­din­dami doku­mentą ar elek­tron­inį laišką pagal­vokite, ar tai būtina, geriau nau­dok­itės doku­mento peržiūros funkcija.

  •  Pasinaudoję kopijavimo aparatu, įjunkite jį budėjimo arba energijos taupymo režimu.

Vienas įjung­tas ir nenau­do­ja­mas kopi­jav­imo aparatas nau­doja nuo 2 iki 6 vatų elek­tros energijos.Įjungtas per naktį kopi­juok­lis sunau­doja tiek energi­jos, kiek jos užtektų padaryti 1500 kopijų.

  •  Papildykite spausdinimo kasetes. Rašalinis spausdintuvas sunaudoja daug mažiau elektros energijos negu lazerinis.

Panau­do­tos ir išmeta­mos spaus­din­imo kasetės virsta atlieka, todėl nepirk­dami naujų ne tik taupote, bet ir tau­so­jate aplinką.

  • Naudokite rašymo priemones, kurias galima papildyti. Nenaudokite vienkartinių rašiklių.

Rašymo priemonės daž­ni­au­siai yra gam­i­namos iš plas­tiko, kuris gam­i­na­mas iš plas­tiko. Nemokėkite papil­do­mai, o tiesiog pakeiskite rašik­lio “širdelę”.

  • Reikalaukite, kad visos sąskaitos jums būtų siunčiamos elektroniniu formatu.

Per mėnesį vidu­tiniškai sunau­do­jate apie 20 kg popieri­aus, o vienos tonos popieri­aus gamy­bai reikia apie 17 didelių medžių! Sąskaitos elek­tron­iniu for­matu ne tik tau­soja gamtą, yra ne taip leng­vai pameta­mos, bet ir taupo jūsų pačių laiką.

  • Naudodamiesi kompiuteriu, įjunkite energijos taupymo funkcijas, venkite budėjimo režimo, naudokitės nešiojamuoju kompiuteriu. Taip galite sutaupyti apie 20 procentų elektros energijos.

Kom­pi­u­te­rio budėjimo reži­mas sudaro 3 % metinio elek­tros energi­jos sunau­do­jimo, per mėnesį nebus išmesta į atmos­ferą 1,123 kg CO2. Per 10 min­učių darbo per­trauką išjunkite mon­i­torių, 30 min. – išjunkite kom­pi­uterį. Taip sumažin­site CO2 emisi­jas 8,723 kg kas mėnesį.

  • Rūšiuokite atliekas: popierius, plastikas, stiklas, metalas ir organinės atliekos metamos atskirai.

Rūši­uo­jant atliekas, gal­ima mažinti į sąvar­tynus patenkančių atliekų kiek­ius ir taupyti gam­tinius bei ener­ge­tinius ištek­lius. Pas­tatykite atski­ras šiukšlių dėžes popieriui, plas­tikui, stik­lui ir kit­oms atliekoms.

  • Vietoje vienkartinių servėtėlių bei popierinių rankšluoščių, biure, kelionėse bei namie pasirink medžiaginius rankšluostėlius.

Medži­aginiai rankšlu­ostėliai yra draugiški aplinkai, ženkliai taupo Jūsų pini­gus, gali būti nau­do­jami daugelį kartų, geriau sug­e­ria drėgmę bei nuvalo nešvarumus.

  • Sveikinimus, linkėjimus ar kvietimus siųskite elektroniniame formate.
LinkedInGoogle GmailFacebookDalytis