Darbo Vieta

Biuras be popieriaus – jei įmanoma, spausdinimą ant popieriaus pakeiskite elektroninėmis laikmenomis. Spausdinkite tik tai, kas būtina. Spausdinkite ant abiejų lapo pusių. Pagrind­inės biuro atliekos yra popieri­aus atliekos. Vienas europi­etis per mėnesį vidu­tiniškai sunau­doja apie 20 kg popieri­aus, viena tona popieri­aus išsaugo apie 17 didelių medžių! Prieš spaus­din­dami doku­mentą ar elek­tron­inį laišką pagal­vokite, ar tai […]

skaityti daugiau...

Vairavimas

 Planuokite kelionę iš anksto. Pasirinkite opti­malų važi­av­imo kelią ir laiką, kad išveng­tumėte auto­mo­bilių spūsčių. Įvertinkite oro sąly­gas, jei įmanoma, esant pras­toms sąly­goms, kelionę atidėkite. Lyjant ar sningant saugiu ats­tumu sekite priekyje važi­uo­jančio auto­mo­bilio vėžiomis, kad sumažin­tumėte pasi­priešin­imą riedėjimui. Automobilio padangas pripūskite pagal rekomendacijas ir reguliariai tikrinkite padangų slėgį. Taip sumažin­site degalų sąnau­das 2.5 proc., taip […]

skaityti daugiau...