Vairavimas

  •  Planuokite kelionę iš anksto.

Pasirinkite opti­malų važi­av­imo kelią ir laiką, kad išveng­tumėte auto­mo­bilių spūsčių. Įvertinkite oro sąly­gas, jei įmanoma, esant pras­toms sąly­goms, kelionę atidėkite. Lyjant ar sningant saugiu ats­tumu sekite priekyje važi­uo­jančio auto­mo­bilio vėžiomis, kad sumažin­tumėte pasi­priešin­imą riedėjimui.

  • Automobilio padangas pripūskite pagal rekomendacijas ir reguliariai tikrinkite padangų slėgį.

Taip sumažin­site degalų sąnau­das 2.5 proc., taip pat į aplinką bus mažiau išmetama CO2. Jei slėgis padan­gose per mažas, jos remi­asi didesniu pavirši­umi, dėl to padidėja riedėjimo pasi­priešin­i­mas ir atitinka­mai degalų sąnaudos. Nenau­dokite sezonui nepri­taikytų padangų, susidėvėjusių padangų, kurių pro­tek­to­ri­aus gylis per mažas.

  • Rūpinkitės automobilio technine būkle.

Nepilkite alyvos dau­giau nei reikia – padid­in­tas alyvos kiekis reiškia galios sumažėjimą, kartu didėja ir degalų bei alyvos sąnaudos. Peri­odiškai atvykite į autoservisą patikrinti, kaip veikia visos svar­biau­sios auto­mo­bilio sis­te­mos: važi­uok­lės ir amor­ti­za­torių; stab­džių; išmetamųjų dujų; apšvi­etimo; elektronikos. Reg­u­liariai tikrinkite ir pakeiskite fil­trus auto­mo­bi­lyje — užsiteršęs oro fil­tras padid­ina kuro sąnau­das 0,7 l šimtui kilometrų. Į auto­mo­bilio baką pilkite tik reiki­amo oktaninio skaiči­aus benziną.

  • Vairuodami pasirinkite tinkamą vairavimo būdą.

Kelyje elk­itės ramiai, stenkitės nuo­lat „sken­uoti” situaciją kelyje, kad galė­tumėte išlaikyti tolygų gre­itį ir išveng­tumėte staigaus pagre­itėjimo ar stab­dymo, į agresyvius kitų eismo dalyvių veiksmus neat­sakykite tuo pačiu. Numatykite priekyje esančią kliūtį, lėtėkite atleidę aksel­er­a­to­ri­aus ped­alą, per­jung­dami pavaras į žemesnes. Išmokite važi­uoti iš iner­ci­jos. Įvertinkite kiekvieno posūkio aštrumą, kad prieš pat jį nereikėtų staigiai stab­dyti. Taip tik eikvo­jamos stab­džių kaladėlės, tuo tarpu judant iš iner­ci­jos, išnau­do­jama įsibėgėjimo metu išeikvota energija.

Stenkitės keisti pavaras anksčiau, nei varik­lis pajus apkrovas – dauge­lyje dyzelinių auto­mo­bilių tai reikia daryti varik­lio apsukoms pasiekus 2000 aps./min., ben­zininių – 2500 aps./min. Svarbu kuo mažiau nau­doti pirmą pavarą, kuomet sunau­do­jama dau­giau­sia kuro. Pasirinkite opti­malų ir saugų važi­av­imo gre­itį. Maži­au­sios kuros sąnau­dos, kai vairuo­jate iki 80 – 90 km/h greičiu. Yra apskaiči­uota, kad: važi­uo­jant 110 km/h greičiu, degalų sunau­do­jama 9 proc. dau­giau, nei važi­uo­jant 100 km/h greičiu, ir 15 proc. dau­giau, nei 80 km/h greičiu; važi­uo­jant 130 km/h greičiu, degalų sąnau­dos gali būti net iki 25 proc. didesnės, nei pasirinkus 110 km/h greitį. Sus­toję ilgiau nei 2 min­utėms, išjunkite auto­mo­bilio variklį.

  • Nevežiokite nereikalingų daiktų automobilyje, nuimkite laikiklius nuo stogo kai jų nenaudojate.

Dėl padidėju­sio oro pasi­priešin­imo ir papil­domo svo­rio degalų sąnau­dos ir CO2 emisija gali padidėti iki 10 proc. Važinė­jant su tuščia stogo bagažine degalų sąnau­dos padidėja 3 – 5 proc.

  • Jei nėra būtinybės, nesinaudokite oro kondicionieriumi ar šildomų sėdynių funkcija. Taip pat stenkitės naudoti kuo mažiau automobilio elektros prietaisų vienu metu.

Šildo­mos sėdynės padid­ina degalų sąnau­das 0,25 l šimtui kilo­metrų, oro kondi­cionierius — net iki 2 l šimtui kilometrų. Kiekvienas įjung­tas elek­tri­nis ar mechani­nis pri­etaisas (šviesos, šildy­tu­vas, oro pūtik­lis, sėdynių šildy­tu­vas, šildomi vei­drodėliai, radi­jas ar CD/MP3 gro­tu­vas ir t.t.) did­ina degalų sąnau­das, tad visus nenau­do­ja­mus pri­etaisus išjunkite, kai jų jau nebereikia. Per valandą oro kondi­cionierius į aplinką išmeta iki 650 g. CO2, todėl kuo rečiau nau­do­dami oro kondi­cionierių prisidėsite prie aplinkos saugojimo.

  • Važiuodami uždarykite automobilio langus.

Uždar­ius lan­gus, ypač jei važi­uo­jama didesniu greičiu, aero­d­i­naminis pasi­priešin­i­mas bus gerokai mažesnis. Jei būtina, nau­dokite mechan­inį oro ven­til­ia­torių arba laik­i­nai įsijunkite kondicionierių. Ta pati taisyklė galioja ir dėl stoglangių.

  • Nevažiuokite automobiliu po vieną, kooperuokitės, tapkite pakeleiviais, pavėžėkite kitus, dažniau naudokitės visuomeniniu transportu.

Jei nors 30 žmonių paliktų savo auto­mo­bilį vykti į darbą ir rink­tųsi važi­av­imą viešuoju trans­portu, būtų sutaupoma beveik 5000 l degalų per metus. Vieša­sis trans­portas ir nau­doja 15 kartų mažiau energi­jos, lygi­nant su automobiliu.

  • Venkite trumpų distancijų automobiliu.

Apie 45 proc. nuvaži­uo­jamų ats­tumų mieste yra trumpesni nei 3 km. Vienas litras ben­zino į atmos­ferą išmeta 2,3 kg CO2, dyzeli­nas – 2,7 kg CO2. Šaltas auto­mo­bilio varik­lis nau­doja žymiai dau­giau kuro, todėl trumpas dis­tan­ci­jas nueikite pėsčiomis – taupykite, tau­sokite ir būkite aktyvūs!

  • Degalų taupymą paverskite žaidimu arba iššūkiu sau, suskaičiuokite kiek sutaupėte pinigų, susiraskite bendraminčių ir nuolat tarpusavyje palyginkite rezultatus bei pasidalinkite patirtimi!
LinkedInGoogle GmailFacebookDalytis